1. احمد کاویانی پور , مسعود همایونی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری , بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران , کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۶
  2. مصطفی کریم زاده , نیکسا برزگر , مسعود همایونی فر , ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان , دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
  3. مسعود همایونی فر , فایزه دلدار , آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران) , کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
  4. کامه کافی امامی , مسعود همایونی فر , مهدی بهنامه , اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی , اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
  5. مسعود همایونی فر , محمدصادق ادیبیان , محمدجواد گرجی پور , مسعود مهاجری , انرژی خورشیدی، فرصت ها و چالش ها , دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴
  6. شهاب متین , مسعود همایونی فر , محب اله مطهری , بررسی آثار اقتصادی و کاربردهای انرژی خورشیدی , دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴
  7. شهاب متین , مهدی قائمی اصل , مسعود همایونی فر , بررسی آثار بازبودن تجاری و شدت انرژی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در ایران با تاکید بر نقش تحریم های تجاری , کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
  8. مصطفی کریم زاده , شادی امیری , مسعود همایونی فر , محمدعلی فلاحی , بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH , همایش ملی جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
  9. مسعود همایونی فر , وجیهه خسروجردی , نازگل اشرافی بجستان , بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد بخش صنعت در ایران (با تاکید بر سه گروه استان های توسعه یافته،در حال توسعه و توسعه نیافته صنعتی) , همایش ملی جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
  10. محمدعلی فلاحی , مسعود همایونی فر , زهرا یاوری , بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادراتی محصول سیب (مطالعه موردی کشورهای منتخب) , همایش ملی جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
  11. محمدعلی فلاحی , مسعود همایونی فر , زهرا یاوری , مطالعه تاثیر پذیری عرضه ی صادراتی سیب از بی ثباتی نرخ ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب) , همایش ملی جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳