1. روح اله بابکی , مسعود همایونی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , مصطفی سلیمی فر , تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری) , اقتصاد مقداری , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۰۵-۱۳۶
 2. حامد مرتضی زاده جاغرق , مسعود همایونی فر , علی اکبر ناجی میدانی , رجبی مشهدی مصطفی , تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان , پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷-۳۲
 3. فرزانه احمدیان یزدی , مسعود همایونی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدعلی فلاحی , سید محمد حسینی , مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۳۰-۶۸
 4. فرهاد ترحمی , مریم پرور , مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۸۱-۱۰۷
 5. مهدی خداپرست مشهدی , مسعود همایونی فر , بهرام فتحی , سید حسین سجادی فر , ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتی , مطالعات اقتصاد انرژی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۰۵-۱۳۳
 6. روح اله بابکی , محمدحسین مهدوی عادلی , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر , تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1) , پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۴۳-۷۸
 7. بهرام فتحی , مهدی خداپرست مشهدی , مسعود همایونی فر , سید حسن سجادی فر , مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتی , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۵-۱۲۱
 8. فرهاد ترحمی , مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۴۱-۵۶۷
 9. مسعود همایونی فر , علی چشمی , فاطمه یاقوتی جعفرآباد , بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی , مطالعات اقتصاد اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۷-۵۸
 10. مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , فرهاد ترحمی , مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر) , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۱۵-۱۳۸
 11. فرهاد ترحمی , مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۵۴۱-۵۶۷
 12. سیده زهرا شاکری , مسعود همایونی فر , محمدعلی فلاحی , سعید شعرباف تبریزی , بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۸۴-۱۰۳
 13. مسعود همایونی فر , سید محمدجواد رزمی , آمنه زارع , ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۴۰-۱۶۱
 14. شادی امیری , مسعود همایونی فر , مصطفی کریم زاده , محمدعلی فلاحی , بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۸۳-۲۰۱
 15. مسعود نیکوقدم , مسعود همایونی فر , محمود هوشمند , مصطفی سلیمی فر , بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاری , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۳-۳۵
 16. مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , فرهاد ترحمی , مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ , اقتصاد مقداری , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱-۲۶
 17. محمدعلی فلاحی , مسعود همایونی فر , زهرا یاوری , آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۰۴-۲۱۲
 18. عصمت مجرد , مسعود همایونی فر , ماشااله سالارپور , نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۸۹-۲۱۱
 19. مسعود نیکوقدم , محمود هوشمند , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر , بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی , مطالعات اقتصادی کاربردی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۶۷
 20. علیرضا گرشاسبی , کاظم یاوری , رضا نجارزاده , مسعود همایونی فر , ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران , تحقیقات مدل سازی اقتصادی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵۷-۷۶
 21. علیرضا گرشاسبی , کاظم یاوری , رضا نجارزاده , مسعود همایونی فر , تاثیر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنل , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۸۹-۲۰۴
 22. سمیه خنجری , مسعود همایونی فر , بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۹۷-۱۱۰
 23. فاطمه علیجانی , مسعود همایونی فر , علی رضا کرباسی , مهدیه مسنن مظفری , اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۱-۱۷
 24. مهری راعی جدیدی , مسعود همایونی فر , محمود صبوحی صابونی , وحید خردمند , بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۳۶۳-۳۷۰
 25. مسعود همایونی فر , فاطمه رستگاری پور , تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۲۵۹-۲۶۷
 26. رحیم گودرزی , علی رضا کرباسی , مسعود همایونی فر , شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۲۱۱-۲۲۶
 27. عصمت مجرد , مسعود همایونی فر , بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکو , اقتصاد مقداری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۵۹-۱۸۵
 28. حبیبه شرافتمند , مسعود همایونی فر , حسین مهرابی بشرآبادی , علی اکبر باغستانی , تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱-۱۳
 29. حبیبه شرافتمند , مسعود همایونی فر , حسین مهرابی بشر آبادی , علی اکبر باغستانی , برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱۴۱-۱۵۹
 30. رحیم گودرزی , مسعود همایونی فر , کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۱۲۵-۱۴۴
 31. مسعود همایونی فر , حمید توانا , کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستایی , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۱۱۹-۱۳۲
 32. حمید توانا , مسعود همایونی فر , بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۵۹-۷۰
 33. محمد ملکدار , مهدی کاظم نژاد , مسعود همایونی فر , بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی , علوم کشاورزی-دانشگاه آزاد , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۵۷۵-۵۸۹
 34. مهدی پیری , علیرضا کرباسی , مسعود همایونی فر , رسول محمدرضایی , بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایران , علوم کشاورزی دانشگاه آزاد تبریز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۹۵-۱۱۳
 35. فاطمه رستگاری پور , مسعود همایونی فر , بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایران , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸, صفحه ۳۷۹-۳۸۸
 36. مسعود همایونی فر , محمد ملک دار , بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹, صفحه ۱۱۳-۱۲۲
 37. مرتضی قره باغیان , مسعود همایونی فر , اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردی , پژوهشنامه بازرگانی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۷, صفحه ۱۲۵-۱۶۷
 38. مرتضی قره باغیان , مسعود همایونی فر , آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایران , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱, صفحه ۲۳-۴۴
 39. حسین صادقی , مسعود همایونی فر , نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱, صفحه ۱۷-۳۴